Search Result of "ศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต"

About 29 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยน้ำว้าอย่างยั่งยืน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกัลยาณี สุวิทวัส

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

การศึกษาธาตุอาหารในใบ ดิน และผลผลิตมะพร้าวอ่อน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

สัดส่วนแหนแดงในดินผสมต่อการเติบโตของดาวเรืองกระถาง (2014)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับสภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน่อไม้ฝรั่ง ก่อนนำออกปลูก

ผู้เขียน:Imgศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

นางสาว พิมพ์นิภา เพ็งช่าง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเขตร้อน และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาง กัลยาณี สุวิทวัส

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ด้านไม้ผลเขตร้อน

Resume

12