Search Result of "ศักยภาพการผลิต"

About 266 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่องออกครบวงจร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.จิราพร อยรรอ่อน, Imgนส.เบญจลักษณ์ ดอบขุนทด

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...