Search Result of "ศักยภาพ"

About 4066 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ศักยภาพและทิศทางของสมุนไพรในปศุสัตว์ (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nuanchon Paraksa, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ มก.

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย

Img

ที่มา:ศักยภาพน้ำ....เพื่อการผลิตไฟฟ้า

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพพลังน้ำในลุ่มน้ำปิงและกฎหมายป่าไม้

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นัญพร อินทรเทพ, อาจารย์, Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ มก.

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ มก.

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ มก.

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด 20 กิโลวัตต์

Img

ที่มา:โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันฯ

หัวเรื่อง:การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก ณ พระตำหนักสระปทุม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัลลภ โพธิ์สังข์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบระยะห่างและความสูงที่เหมาะสมของกังหันลมสำหรับเป็นแผงกั้นลมบนทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์

Img

ที่มา:กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย ปี 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...