Search Result of "ศศิวิมล มาแสง"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถอดเกล็ดปลาสลิดด้วยเอนไซม์จากไส้ปลาทูน่า (2016)

หัวหน้าโครงการ:ผ.ศ.ศศิวิมล มาแสง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผ.ศ.ศศิวิมล มาแสง

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ, เอนไซม์จากสัตว์น้ำ

Resume

Img
Img