Search Result of "ศรีสะอาด ณ ลำปาง"

About 177 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของ โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ผู้เขียน:Imgปรีดา สหนันทรายุทธ

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgกรกมล สมผุด

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgคำนวน บุตรมิตร

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgโชคชัย หมัดตะพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการคิดคำนวณ

ผู้เขียน:Imgทวิกา แกล้มกระโทก

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ผู้เขียน:Imgบุญกรอง เจริญทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการเรียนแบบร่วมมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgอรุณศรี เหลืองธานี

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgอนันทศิลป์ รุจิเรข

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาวในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอ่างทอง

ผู้เขียน:Imgสมศรี เฉลยมนต์

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6

ผู้เขียน:Imgสุกัญญา ภู่พันธาภักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgจักรกฤษณ์ เขมจาโร

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของทหารกองประจำการต่อการจัดการศึกษา ของกรมการศึกษานอกโรงเรียนในกองพันมณฑลทหารบกที่ 11

ผู้เขียน:Imgก้องไทย ทะสดวก

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสมฤทธิ์ วุฑฒิปรีชา

กรรมการวิชาเอก:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวประพีร์ เทพธรานนท์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ชุดการแนะแนวในการพัฒนาความเชื่อมั่นใน ตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน วัดคลองสวนฯ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgน้องนุช เพียรดี

ประธานกรรมการ:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรวิชาแนวคิดพื้นฐานและหลักการ พยาบาลในหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศใ 2537

ผู้เขียน:Imgเขมพัทธ์ วัชระวิทย์

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgพิกุล เอกวรางกูร

ประธานกรรมการ:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาในชุมชนแออัด เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสุพัตร เลาะวิธี

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สายบริการวิชาการ และธุรการ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgอธิเกียรติ ทองเพิ่ม

ประธานกรรมการ:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชาเอก:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชารอง:Imgนายอุดร รัตนภักดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgสุริยา จุลภักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความคาดหวังและสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับบริการ ด้านกิจการนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgมิตภาณี พุ่มกล่อม

ประธานกรรมการ:Imgกันยา สุวรรณแสง

กรรมการวิชาเอก:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgธีระพงศ์ รอดอุปการ

ประธานกรรมการ:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการร่วม:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123456789