Search Result of "ศราวุธ เปรมใจ"

About 21 results
Img

Researcher

ดร. ศราวุธ เปรมใจ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรมไทย , บรรยากาศในงานสถาปัตยกรรม

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเชิงบวกเมืองพัทยา (2009)

ผู้แต่ง:ImgWorarat Sirijirakarn, ImgDr.Sarawut Preamechai, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบวก

ผู้เขียน:ImgWorarat SIRIJIRAKARN

ประธานกรรมการ:Imgศราวุธ เปรมใจ

กรรมการร่วม:ImgSupaporn Kaewko Leopairojna

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเชิงอนุรักษ์พื้นที่เมืองเก่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ

ประธานกรรมการ:Imgศราวุธ เปรมใจ

กรรมการร่วม:ImgPrasong Eiam-Anant

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก

ผู้เขียน:Imgอิสสริยา มงคลพิทยาธร

ประธานกรรมการ:ImgSuwattana Thadaniti

กรรมการร่วม:Imgศราวุธ เปรมใจ

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศราวุธ เปรมใจ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบจักรยานสาธารณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผู้เขียน:Imgสลิลา ตระกูลเวช

ประธานกรรมการ:ImgSupaporn Kaewko Leopairojna

กรรมการร่วม:Imgศราวุธ เปรมใจ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาด้านกายภาพของพื้นที่สาธารณะประเภทลานโล่งในเมืองระดับชุมชน กรณีศึกษา ลานภูธเรศ ชุมชนแพร่งภูธร

ผู้เขียน:Imgสุประดิษฐ์ จิตรกร

ประธานกรรมการ:Imgศราวุธ เปรมใจ

กรรมการร่วม:ImgSupaporn Kaewko Leopairojna

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนย่านตลาดเก่าริมน้ำ กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgสุรณัฐ คุณประเสริฐ

ประธานกรรมการ:ImgThitiwoot Chisawataree

กรรมการวิชาเอก:Imgศราวุธ เปรมใจ, Imgประวุฒิ แย้มยลงาม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาทางเท้าเพื่อส่งเสริมการสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ กรณีศึกษา พื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

ผู้เขียน:Imgพงศธร ตันอารีย์

ประธานกรรมการ:Imgศราวุธ เปรมใจ

กรรมการร่วม:Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติธรณีพิบัติภัยสึนามิ : กรณีศึกษาชุมชนหาดกมลา ตำบลกมลา อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต

ผู้เขียน:Imgณัฐชัย ไชยารัตน์

ประธานกรรมการ:Imgศราวุธ เปรมใจ

กรรมการร่วม:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางปรับปรุงเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กรณีศึกษา เส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มโบราณสถานเกาะพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgวุฒิชัย ทองเจียม

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์, Imgศราวุธ เปรมใจ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับงานวางแผนป้องกันและบรรเทาปัญหาอัคคีภัยในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสหกรณ์ พร้อมมูล

ประธานกรรมการ:Imgศราวุธ เปรมใจ

กรรมการร่วม:ImgYaianong Thimsuwan

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการสัญจรทางเท้าบริเวณพื้นที่สีลม : กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณรอบสถานีศาลาแดง

ผู้เขียน:Imgพิสิทธิ์ จงไกรจักร

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศราวุธ เปรมใจ

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศราวุธ เปรมใจ, อาจารย์

Img

Researcher

นาง อารยา ศานติสรร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Creative cities and communities, Culture- Led Urban regeneration, Urban Creative Tourism, Housing and Real Estate in Art Residence

Resume

12