Search Result of "ศรัณย์ ปัทมะสังข์"

About 3 results
Img

งานวิจัย

ความแกร่งของแผนภูมิควบคุมในการตรวจพบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของกระบวนการสำหรับการแจกแจงแบบแกมมา (2015)

หัวหน้าโครงการ:ปาณิศา สอนสุภาพ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์, Imgปาณิศา สอนสุภาพ, Imgศรัณย์ ปัทมะสังข์, Imgอาภาพร รุ่งเรืองชัยบาดาล

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. จุฑาภรณ์ สินสมบูรณ์ทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฏีทางสถิติ

Resume