Search Result of "ศรสวรรค์ ชมเชย"

About 4 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์บะหมี่จากแป้งข้าว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวศรสวรรค์ ชมเชย

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Carbohydrate and Microstructure

Resume

Img

Researcher

ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume