Search Result of "ศจี วรามิตร"

About 4 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพแบบเฉียบพลันของหนูที่ได้รับสารสกัดหยาบหญ้าดอกขาว Vernonia cinerea Less. โดยการกิน

ผู้เขียน:Imgศจี วรามิตร

ประธานกรรมการ:Imgกันทิมาณี ประเดิมวงศ์

กรรมการร่วม:Imgนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

การประชุมวิชาการ

ผลของสารสกัดหญ้าดอกขาว Vernonia cinerea Less. ต่ออัณฑะหนูขาว (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การตรวจวิเคราะห์ความเป็นพิษของพืชสมุนไพร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume