Search Result of "วีรฉัตร สุปัญโญ"

About 85 results
Img

Researcher

ดร. วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามอัธยาศัย, การศึกษาตลอดชีพ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

Img

Researcher

นาง วรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษา , การวิจัย

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาเกษตร, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, อาชีวศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Communication Between Culture

ผู้แต่ง:ImgDr.Weerachat Soopunyo, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การออกแบบวิจัย (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Weerachat Soopunyo, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Participatory Lifelong Learning in Rice Farming

ผู้แต่ง:ImgDr.Weerachat Soopunyo, Assistant Professor, Img Chanida Mattavangkul,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

ข้อเสนอการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (2018)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, อาจารย์, Imgผศ.ดร.วีรฉัตร์ สุปัญโญ, Imgรศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

Img

Researcher

นาย สุเมธ ชัยไธสง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การประชาสัมพันธ์ , สื่อมวลชนกับสังคม, การจัดการการท่องเที่ยว

Resume

Img

Researcher

นาย สมเกียรติ ไทยปรีชา

ที่ทำงาน:กองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล

Resume

Img
Img
12345