Search Result of "วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ"

About 7 results
Img
Img

Researcher

ดร. รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจเกษตร, การจัดการสินค้าเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา, การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีการศึกษา

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจการเลี้ยงไหมเพื่อการผลิตเส้นไหมอุตสาหกรรมของประเทศไทย ปีการผลิต 2539

ผู้เขียน:Imgวิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ

ประธานกรรมการ:Imgบรรลุ พุฒิกร

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img