Search Result of "วิศวกรรมเอนไซม์"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์หา การผลิต และการทำวิศวกรรมเอนไซม์สำหรับการใช้ชีวมวล และการผลิตผลิตภัณฑ์ไกลโคไซด์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์, Imgศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีพืช, เอนไซม์วิทยา, ชีววิทยาระดับโมเลกุล

Resume