Search Result of "วิศวกรรมเครื่องกล"

About 2435 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อเกลียว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของความยาวท่อต่อการแยกอุณหภูมิในท่อวอร์เทกซ์โดยพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพการลดคาร์บอนมอนนอกไซด์และไฮโดรคาร์บอนของ Diesel Oxidation Catalyst สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การสร้างแบบจำลองและออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการลดมลพิษในเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาของเครื่องยนต์ดีเซลแบบเชื้อเพลิงร่วม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การลดปริมาณก๊าซมีเทนของเครื่องยนต์ดีเซลเชื้อเพลิงร่วมในช่วงภาระการทำงานต่ำโดยใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกับแคตตาไลติคคอนเวอร์เตอร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23

หัวเรื่อง:อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมที่มีต่อความแข็งแรงของรอยประสานในกระบวนการอัดขึ้นรูปยางอะคริโลไนไตร์ลบิวตาไดอีน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของแพนอากาศใบพัดกังหันลมที่มีชายหลังแบบลู่ออกด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องทำความเย็นเทอร์โมอะคูสติก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24

หัวเรื่อง:การพัฒนาดัชนีชี้วัดและเกณฑ์การใช้พลังงานสำหรับหน่วยงานของรัฐ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:การศึกษาเเละปรับปรุงคุณภาพของรถเเทรกเตอร์คีบอ้อยที่ใช้ในการเกษตรของไทย ด้วยระเบียบวิธีการทางวิศวกรรมการสั่นสะเทือน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:ระบบทำน้ำร้อนจากความร้อนทิ้งของระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน และควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

หัวเรื่อง:การจำลองและสร้างแม่พิมพ์สำหรับการตีขึ้นรูป

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

หัวเรื่อง:การปรับมุมปะทะของใบพัดกังหันลมโดยใช้คุณสมบัติการเสียรูปแบบควบคู่ในวัสดุคอมโพสิท

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

หัวเรื่อง:การทำนายค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ล่วงหน้าโดยใช้ระบบนิวโรฟัซซี่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26

หัวเรื่อง:แบบจำลองการอบแห้งข้าวกล้องเมล็ดเดียว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การออกแบบแกนทางเข้าของเบ้าพิมพ์ที่ใช้ในแม่พิมพ์อัดส่งสำหรับการขึ้นรูปข้อต่อยางที่ใช้ร่วมกับยางขอบหน้าต่างในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของความหนาและรัศมีโค้งงอในการออกแบบยางข้อต่อหุ้มสายไฟระหว่างตัวถังกับประตูที่ใช้ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของมุมเอียงของร่องล้อยางตีนตะขาบที่มีต่อการกระจายตัวของความหนาแน่นของพลังงานความเครียดภายใต้การรับภาระแบบสถิต

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของขนาดของทางเข้าและรูวิ่งที่มีผลต่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีความละเอียดสูงด้วยแม่พิมพ์อัดส่งแบบหลายเบ้า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:การทดสอบและการจำลองเครื่องกังหันพลังน้ำขนาดเล็ก

12345678910...