Search Result of "วิศวกรรมอาหาร"

About 54 results
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความวิจัยดีเด่น ในการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 และการนำเสนอภาคการประกวดโครงงานวิศวกรรมอาหาร ดีเด่น ในการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (2017)

ผลงาน:สภาวะการเก็บรักษาที่มีผลต่อการหืนและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ามันเมล็ดชา

นักวิจัย: Imgดารัน เวฬุวนารักษ์ Imgชนิกานต์ กันต์ธรกุล Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

บทความคุณภาพดีเด่น อันดับที่ 3 (2020)

ผลงาน:การจำลองเชิงตัวเลขของปรากฏการณ์การแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องด้วยการสั่นโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุภาคไม่ต่อเนื่อง

นักวิจัย: Imgดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgสุริยะ ม่วงทองหลาง Imgมังกราพงศ์ สายนาค Imgวิกรานต์ ตันติโภคา

Doner:การประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (FENETT 2020)โดย ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การศึกษาการสกัดไลโคปีนในฟักข้าวเพื่อการบริโภค (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธัชยพร, Imgนายศรุต

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มก. ประจำปี 2557

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การสกัดกรดอินทรีย์จากบ๊วยเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123