Search Result of "วิศรุต สัจจะบุตร"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. อรนันท์ กลันทปุระ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเมืองไทยและการเมืองเปรียบเทียบ, การปกครองและบริหารท้องถิ่น, รัฐประศาสนศาสตร์

Resume