Search Result of "วินัศ ภูมินาถ"

About 80 results
Img

Researcher

นาย วินัศ ภูมินาถ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:เคมีอาหาร (Food Chemistry), ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (Natural Product)

Resume

Img

งานวิจัย

ฟลุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในผงสกัดเข้มข้น (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัศ ภูมินาถ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ปรับปรุงคุณภาพน้ำจิ้มอาหารทะเล (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัศ ภูมินาถ

แหล่งทุน:บริษัท อาร์เอสฟูดส์เทค(ประเทศไทย) จำกัด

Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาพและคุณสมบัติของเจลในแยม (2000)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัศ ภูมินาถ

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรน้ำตาลปั้น (1983)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัศ ภูมินาถ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายยศฐา ศรีเทพ

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาวิชาการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

สารสกัดพืชในผลิตภัณฑ์เยลลี่ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัศ ภูมินาถ

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img

งานวิจัย

ความคงทนของสีพริกในกระบวนการทำน้ำจิ้มซีฟูดส์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัศ ภูมินาถ

แหล่งทุน:บริษัทอาร์ เอส ฟู้ดเทค (ประเทศไทย)จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

เครื่องดื่มให้พลังงาน (Energy drink) ชนิดผงกลิ่นผลไม้ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัศ ภูมินาถ

แหล่งทุน:บริษัท ชินอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลิตภัณฑ์แป้งสำเร็จรูปและกรรมวิธีการผลิต (2011)

นักวิจัย:ImgMr.Winus Puminat,

ประเภท:

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาวะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยชนิดทอด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอนโทไซยานินส์สูงจากข้าวกล้องที่มีสีเข้ม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวินัศ ภูมินาถ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Anhydrobarakol Content in Parts of Herb (Senna siamea) in Thailand

ผู้แต่ง:ImgMr.Winus Puminat,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Identification and Content of Fructo-oligosaccharide Series in Herbs

ผู้แต่ง:ImgMr.Winus Puminat,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Development the formula of art sugar for utility design

ผู้แต่ง:ImgMr.Winus Puminat, ImgYottha Sritep,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Phytochemicals Extraction and Nutraceuticals of Purple Corn

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อัลคาไลน์ไดเอต (2019)

ผู้แต่ง:ImgMr.Winus Puminat,

วารสาร:

1234