Search Result of "วิธีเคมี"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยปาล์มโดยวิธีเคมีและชีวภาพ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพของเส้นใยปาล์มโดยวิธีเคมีและชีวภาพ

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการดูดซับและการเร่งปฏิกิริยาอีพอกซิเดชั่นของอัลคีนที่มี ทิทาเนียม - ซิลิคาไลต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยวิธีเคมีควันตัม

ผู้เขียน:Imgชาญ อินทร์แต้ม

ประธานกรรมการ:Imgจำรัส ลิ้มตระกูล

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การคัดสรรตัวยับยั้งเอนไซม์นิวรามินิเดสจากฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไทยโดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาวิธีเคมีบำบัดร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อกำจัด Cymbidium Mosaic Virus ในกล้วยไม้พันธุ์การค้าบางพันธุ์

ผู้เขียน:Imgอรอุสา ลอยทะเล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การคัดสรรตัวยับยั้งเอนไซม์นิวรามินิเดสจากฐานข้อมูลสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของไทยโดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการ "ศึกษาความยืดหยุ่นและอันตรกิริยาบริเวณโพรงการจับของโปรตีนฮีแมกกลูตินินด้วยระเบียบวิธีเคมีคอมพิวเตอร์"

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษากลไกการยับยั้งการถ่ายแบบของเอนไซม์ เอช ไอ วี-1 ที่มีการกลายพันธุ์และไม่กลายพันธุ์ของตัวยับยั้งในกลุ่มนอนนิวคลีโอไซด์โดยวิธีเคมีคอมพิวเตอร์ (ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย ศูนย์ส่งเสริมการวิจจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:(2554)การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของพืชให้เส้นใย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพรดา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง ดวงสมร สินเจิมสิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์การตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์

Resume

12