Search Result of "วิธีมอนติคาร์โล"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การจำลองแบบด้วยวิธีมอนติคาร์โล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ระเบียบวิธีมอนติคาร์โลศึกษาตัวชี้กำลังดรรชนีวิกฤตของโครงผลึกจัตุรัสในแบบจำลองไฮเซนเบิร์ก

ผู้เขียน:Imgจารึก อรรถสงเคราะห์

ประธานกรรมการ:Imgนายบัญชา พนเจริญสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเพ็ญจันทร์ ซิงห์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุทธีรา วสุวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การจำลองการเดินทางของแสงในเนื้อเยื้อโดยวิธีมอนติคาร์โล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดศักดิ์ คุณสมบัติ, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองแบบด้วยระเบียบวิธีมอนติคาร์โลแบบแลกเปลี่ยนสปินโดยขั้นตอนวิธีแบบบูล

ผู้เขียน:Imgวิเชียร ศิริพรม

ประธานกรรมการ:Imgนายบัญชา พนเจริญสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางเพ็ญจันทร์ ซิงห์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุทธีรา วสุวานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30

หัวเรื่อง:การจำลองแบบด้วยระเบียบวิธีมอนติคาร์โล แบบแลกเปลี่ยนสปินพ้องกัน

Img

Researcher

ดร. ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Engineering Statistics, Design of Experiment, Operations Research, Quality Control

Resume