Search Result of "วิธีการแตกกิ่งและการตัด"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

การจัดเส้นทางการเดินรถที่เหมาะสมสำหรับรถรับ-ส่งพนักงาน (2020)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

ดร. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การหาความเหมาะสมเชิงดิสครีส, ปัญหาการเลือกที่ตั้งโรงงาน

Resume