Search Result of "วิธีการอบอ่อนจำลอง"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี พ.ศ.2556

หัวเรื่อง:การจัดสมดุลสายการผลิตแบบผลิตภัณฑ์เดียวที่มีข้อจำกัดด้านเครื่องจักรโดยใช้วิธีการอบอ่อนจำลอง

Img
Img

Researcher

ดร. จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การหาความเหมาะสมเชิงดิสครีส, ปัญหาการเลือกที่ตั้งโรงงาน

Resume