Search Result of "วิธีการผสมอุ่น"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่18 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของแอสฟัลต์คอนกรีตด้วยวิธีการผสมอุ่นโดยการเติมสารผสมเพิ่ม (Advera)

Img

Researcher

นาย วัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Highway Materials, Highway Engineering, Transportation Engineering

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:remote sensing, GIS, Pavement

Resume