Search Result of "วิธีการจุ่ม"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:IE Network 2004

หัวเรื่อง:การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการชุบผิวลวดเหล็กด้วยสังกะสีโดยวิธีการจุ่ม ที่ระดับ ค

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการชุบผิวลวดเหล็กด้วยสังกะสีโดยวิธีการจุ่มร้อนที่ระดับ ค

ผู้เขียน:Imgปิยทัศน์ ฐานประเสริฐกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยืดอายุการเก็บรักษาปลาทับทิมแล่แช่เย็น โดยวิธีการจุ่มน้ำร้อน และกรดแล็กติก

ผู้เขียน:Imgพาขวัญ ทองรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวชนิดา ปโชติการ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการชุบผิวลวดเหล็กด้วยสังกะสีโดยวิธีการจุ่มร้อน ระดับ ก : กรณีศึกษาโรงงานผลิตลวดเหล็กชุบผิวด้วยสังกะสี

ผู้เขียน:Imgพงศ์ธร รักซ้อน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Engineering Statistics, Design of Experiment, Operations Research, Quality Control

Resume