Search Result of "วิทยาเขตสีเขียว"

About 25 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาปริมาณจักรยานและกำหนดจุดจอดรถจักรยานที่เหมาะสมโครงการจักรยานวิทยาเขตสีเขียว

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ

หัวเรื่อง:การสร้างวิทยาเขตสีเขียวที่กินได้ : การวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการทำเกษตรกรรมในเมืองภายในมหาวิทยาลัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.Sigit Dwiananto arifwidodo, อาจารย์, Imgดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน(โครงการต่อเนื่อง)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาปปริมาณจักรยานและกำหนดจุดจอดรถจักรยานที่เหมาะสม โครงการจักรยานวิทยาเขตสีเขียว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวุฒิ หวังวัชรกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรน้ำของโครงการคลองสวยน้ำใส ภายใต้วิทยาเขตสีเขียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgศิรดา ธีรนิพัทธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุจิณณา กรรณสูต, Imgสุจิณณา กรรณสูต

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบและวางผังในงานภูมิสถาปัตยกรรม, ภูมิทัศน์เกษตรกรรม, เกษตรกรรมในเมือง, ภูมิทัศน์พื้นถิ่น

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Innovation Processes, Design Management, Alternative Materials, Sustainable Architecture & Design, Upcycling

Resume

Img

Researcher

นาง พาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรมยั่งยืน, การใช้พืชพรรณประกอบอาคาร, นวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาด้านการจัดการน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

12