Search Result of "วิทยาศาสตร์สุขภาพ"

About 78 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัล ชนะเลิศอันดับสอง ประเภท Professional Vote กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและชีววิทยา (2008)

ผลงาน:การพัฒนากระบวนการเจาะเก็บเลือดจระเข้โดยไม่ทำลายชีวิตเพื่อนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้

นักวิจัย: Imgณัฐนรี ปิติมล Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์ Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Doner:สกว. ฝ่าย 5 อุตสาหกรรม โครงงานทุนวิจัยอุตสาหกรรมระดับปริญญาตรี (โครงการ IRPUS)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

คุณภาพงานวิจัยระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา (2009)

ผลงาน:การศึกษาความวิตกกังวลและความเชื่อมั่นในตนเอง ในลักษณะของความเข้มและทิศทางช่วงก่อนการแข่งขัน

นักวิจัย: Imgดร.สุพัชรินทร์ ปานอุทัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์รูปแบบการยิงประตูของทีมชาติสเปนในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 และการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2012

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ระดับความหนักของแบบทดสอบความอดทนที่เฉพาะเจาะจงกับกีฬาฟุตซอล โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในนักกีฬาระดับสมัครเล่น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:อัตราการใช้พลังงานขณะออกกำลังกายโดยการเดินไปข้างหน้าและเดินถอยหลังบนลู่กลในผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีน้ำหนักเกิน

Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2009)

ผลงาน:ข้าวก่ำโมน่า

นักวิจัย: Imgดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะกรมการส่งเสริมและพัฒนางานนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านวิจัย/สร้างสรรค์ ประจำปี 2559 (2016)

นักวิจัย:Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านนวัตกรรม ประจำปี 2559 (2016)

นักวิจัย:Imgนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 (2009)

ผลงาน:กล้วยไม้หวายต้านทานไวรัส Cymbidium mosaic virus

นักวิจัย: Imgดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์ Imgกฤษณา พินิจ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
1234