Search Result of "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร"

About 30 results
Img
Img

งานวิจัย

สตาร์ทอัพด้วยวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารและเทคโนโลยีการครัวเชิงโมเลกุลเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหาร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน, Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา, Imgดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เมื่อถึงยุคของวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Witcha Treesuwan, ImgDr.Orathai Sawatdichaikul,

วารสาร:

Img
Img

Researcher

ดร. วิชชา ตรีสุวรรณ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงคอมพิวเตอร์ (computational chemistry), วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (molecular gastronomy)

Resume

Img

Researcher

ดร. มาริษา ภู่ภิญโญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนามัยสิ่งแวดล้อม, โภชนาการและสิ่งแวดล้อม, อาหาร สุขภาพ

Resume

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Investigation of the odor active compounds in soymilk during cooking and whey addition

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: กลิ่นคาวไข่ในขนม (2014)

ผู้แต่ง:ImgDr.Witcha Treesuwan,

วารสาร:

Img
Img
Img

Researcher

ดร. เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ (Food and Nutrition for Health)

Resume

Img

งานวิจัย

การทดลองและทำนายการแพร่ของกลิ่นจากนมถั่วเหลืองสูตรต่างๆ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:ImgHerv? This

แหล่งทุน:สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

Researcher

นาย ศิริพงษ์ เทศนา

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์เซ็นเซอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ มาตรวิทยาการแผ่รังสี

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การสกัดแยกสารจากธรรมชาติ, การวิเคราะห์สารจากธรรมชาติ, การทดสอบฤทธิ์ชีวภาพในสภาวะห้องปฏิบัติการและในเซลล์ไลน์

Resume

Img
12