Search Result of "วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย การรับรู้ความสามารถของตน"

About 2 results
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของการเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูแกนนำระดับปฐมวัยของสสวท.ในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาปฐมวัย, การจัดประสบการณ์ หลักสูตร, การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้, วิทย์คณิตสำหรับเด็กปฐม

Resume