Search Result of "วิทยาศาสตรบัณฑิต"

About 41 results
Img

ที่มา:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก.และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การสำรวจปัญหาและความต้องการของนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวภาวิณี เพ็งเพชร, อาจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:(ลบ)คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาการจัดนันทนาการและสมรรถภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้ของภาควิชาพลศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดนันทนาการและสมรรถภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2550

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการฝึกอ่านออกเสียงภาษาไทย: ส่วนของพยางค์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตวิทยาศาตรบัณฑิตสาขาการจัดนันทนาการและสมรรถภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการนันทนาการและสมรรถภาพทางกายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวิมล ตั้งสัจจพจน์

123