Search Result of "วิชาลีลาศ"

About 11 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิตในวิชาลีลาศ (Social dance) รหัสวิชา 01175143 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552 (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ความต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาลีลาศ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การพัฒนาจริยธรรมของนิสิตปริญญาตรีในวิชาลีลาศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิตในวิชาลีลาศ (Social dance) รหัสวิชา 01175143 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความต้องการของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาลีลาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาจริยธรรมของนิสิตปริญญาตรีในวิชาลีลาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา สุขศึกษา Social dance, Folk dance, Table-tennis , จิตวิทยาการกีฬา การนิเทศทางพลศึกษา โอลิมปิกศึกษา, Recreation, หลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง

Resume

Img

ที่มา:สสส

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิตในวิชาลีลาศ (Social dance) รหัสวิชา 01175143 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

Img

ที่มา:Sangsaeng No.33

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาจิตตปัญญาของนิสิตในวิชาลีลาศ

Img

Researcher

ดร. มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สังคมศาสตร์, ผู้สูงอายุ, สมรรถภาพทางกายภาพ, social sciences, ederly, physical fittness

Resume