Search Result of "วิชชุดา โสภณ"

About 5 results
Img

การประชุมวิชาการ

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในดอกดาวเรืองพันธุ์การค้า (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอภาคโปสเตอร์ระดับชมเชย (2011)

ผลงาน:ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในดอกดาวเรืองพันธุ์การค้า

นักวิจัย: Imgดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgวิชชุดา โสภณ Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ImgJeong Hwa Hong

Doner:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10

Img
Img

Researcher

ดร. เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาไม้ดอก, พืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ การผลิตและการขยายพันธุ์พืชสวน

Resume

Img

Researcher

ดร. พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume