Search Result of "วิจัยสถาบัน"

About 8957 results
Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:การล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระดับนำร่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งประเทศไทย ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

หัวเรื่อง:การใช้เวลาว่างของนิสิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก.ร่วมกับสถาบันอาหารฯ มก.รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการการพัฒนาและตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง ภายใต้โครงการกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกชนิดเอ็นที่เติมอนุภาคนาโนกับสารตั้งต้นบิสมัทเทลลูไลด์สำหรับกระบวนการแปรรูปพลังงานความร้อนที่สูญเสียเป็นพลังงานไฟฟ้า-

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการไฮโดรไลซีสและการหมักเอทานอลจากของเสียทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:ผลของน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอธานอลที่ผ่านการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนต่อการเจริญเติบโตของพืชและจุลินทรีย์ดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

หัวเรื่อง:การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันและน้ำมันที่เป็นของเสียจากบ่อดักไขมันโดยใช้ตัวเร่งปฎิกิริยาที่เป็นของแข็งและใช้เรซิ่นเป็นตัวดูดซับ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบัน

หัวเรื่อง:เครื่องปลอกผลไม้

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตเยื่อคราฟท์จากหญ้าแฝก

Img

ที่มา:สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ ภายใต้ภาวะวิกฤตอุทกภัยในประเทศไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา"จากบ้านสู่โรงเรียน"

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการวิจัยหลักสูตรความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการผลิตเห็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน B1 ในข้าวฮางงอกในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาการสร้างและการยับยั้งการเกิดไบโอฟิล์มของเชื้อ Salmonella spp. ที่คัดแยกได้จากผักเครื่องเคียงแหนมเนือง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ ซาลโมเนลลา และเชื้อ สตัฟฟิโลคอกคัส ออเรียส ในผลิตภัณฑ์แหนมหมู ในเขตจังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพัฒนาพันธุ์และผลิตผลจากสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณ์ มงคลปัญญา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ผลของการห่อหุ้มเซลล์ต่อการเหลือรอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในผลิตภัณฑ์เยลลี่เสาวรส

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img

ที่มา:มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์, ศาสตราจารย์, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนางวัชรี เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

Img
12345678910...