Search Result of "วัสดุผสม"

About 87 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชสำหรับการผลิตฟิล์มเป่าของวัสดุผสมพอลิเอทิลีน/เทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนัฏพร ขนุนก้อน

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (6)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้เถ้าหนักจากการเผาถ่านหินเป็นวัสดุทดแทนทรายในวัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์และเส้นใยซึ่งมีสมรรถนะสูง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย พัสกร สอนประสาร

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม นิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและเชื้อราของวัสดุผสมระดับนาโนเมตรของกราฟีนและโลหะออกไซด์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภาสกร แสงทิพย์กัญญา

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345