Search Result of "วัสดุธรรมชาติ"

About 42 results
Img

งานวิจัย

เครื่องมือตรวจสอบตำหนิบนพื้นผิววัสดุธรรมชาติ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสารเคลือบจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณี ฉินศิริกุล, Imgนายนพดล เกิดดอนแฝก

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเกณฑ์อาคารเขียวเพื่อหัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรช กระแสอินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การผลิตยางคอมพอสิตเพื่อให้ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติโดยการเติมวัสดุธรรมชาติเป็นสารตัวเติม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสุ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย (2011)

ผลงาน:ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

นักวิจัย: Imgน.ส.รัตติญา พรมแสง Imgดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์ Imgนางจันทร์จรัส วีรสาร Imgนายธนภัทร ปลื้มพวก Imgนายสุริยา สาสนรักกิจ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:เครื่องมือตรวจสอบตำหนิบนพื้นผิววัสดุธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเล่นโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgกัญจนา ศิลปกิจยาน

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาววรรณา สุติวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุชา จันทร์เอม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเล่นโดยใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ด้านการจำแนกของเด็กปฐมวัย

ผู้เขียน:Imgฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเตรียมสารประกอบซิลิกาจากวัสดุธรรมชาติเหลือทิ้งกับสารอื่น โดยวิธีใหม่

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาสารเคลือบจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่7

หัวเรื่อง:ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

123