Search Result of "วัสดุทดแทน"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้เถ้าหนักจากการเผาถ่านหินเป็นวัสดุทดแทนทรายในวัสดุผสมระหว่างปูนซีเมนต์และเส้นใยซึ่งมีสมรรถนะสูง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนาย พัสกร สอนประสาร

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม นิสิตระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุผสมของไบโอกลาสกับไบโอพอลิเมอร์สำหรับเป็นตัวควบคุมการปลดปล่อยเฉพาะที่และใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:preproposal funding from faculty of science, kasetsart university

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุผสมของไบโอกลาสกับไบโอพอลิเมอร์สำหรับเป็นตัวควบคลุมการปลดปล่อยเฉพาะที่และใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:VPAT Regional Veterinary Congress 2010

หัวเรื่อง:การพัฒนาเม็ดแคลเซียมซัลเฟตแบบมีรูพรุนเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนกระดูก

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาแบบบ้านเอื้ออาทรโดยใช้วัสดุทดแทนไม้

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา

หัวเรื่อง:การเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากกากสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12