Search Result of "วัสดุคอมโพสิต"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานด้วยวัสดุคอมโพสิต (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิสิต

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

แผ่นดูดซับเสียงในอาคารจากวัสดุคอมโพสิตเส้นใยกัญชง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ก่อ กมลพัฒนะ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเสียรูปแบบควบคู่ในคานโครงสร้างที่ทำจากวัสดุคอมโพสิต (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนทัต มนต์วิเศษ

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การวิเคราะห์ความเสียหายในวัสดุคอมโพสิต (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินกำลังของสะพานคอนกรีตเสริมกำลังภายนอกด้วยพลาสติกเสริมเส้นใยคาร์บอน

ผู้เขียน:Imgนริศ ไกรสร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12