Search Result of "วันชาติ นิติพันธ์"

About 28 results
Img

Researcher

นาย วันชาติ นิติพันธ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หลักและวิธีการขยายพันธุ์พืช, ไม้ผลเขตร้อน, การสำรวจทรัพยากรพืชสวน

Resume

Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชาติ นิติพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การปรับการออกดอกของส้มโอเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชาติ นิติพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:หมู่บ้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี-หมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชาติ นิติพันธ์, Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวันชาติ นิติพันธ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ความรู้ภาคปฏิบัติของนิสิตในวิชาหลักการขยายพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgวันชาติ นิติพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจริญ เอี่ยมสุภาษิต, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชาติ นิติพันธ์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย สุขะวัฒน์ ทองเหลี่ยว

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาไม้ผล การจัดธาตุอาหารพืช ฮอร์โมนและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการใช้รังสีและสารเคมี, เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, การถ่ายยีนในพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาไม้ผล

Resume

12