Search Result of "วัตถุ"

About 493 results
Img

งานวิจัย

การจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาการอนุญาตใช้วัตถุเจือปนอาหารกลุ่ม วัตถุกันเสีย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการนำร่องการตรวจจับวัตถุระเบิดโดยวิธีสั่นพ้องควอดรูโพล์นิวเคลียร์ร่วมกับการวัดสนามแม่เหล็กเชิงอะตอม (โครงการวิจัยย่อย) (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.จริน โอษะคลัง

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (เฟส 2) (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของยีสต์ในดินจากอุทยานแห่งชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและบทบาทในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร

แหล่งทุน:Biodiversity Research and Training Program - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...