Search Result of "วัฒนธรรมชุมชน"

About 17 results
Img
Img
Img

ที่มา:Journal of Architectural/Planning Research and Studies

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนของชาวลาวโซ่งในบริบทใหม่: กรณีศึกษา ป่าแฮ่ว

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วาทกรรมวัฒนธรรมชุมชน ในบันเทิงคดีของพนม นันทพฤกษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2520-2529

ผู้เขียน:Imgกมลทิพย์ กาลพันธ์

ประธานกรรมการ:ImgSoranut Tailanga

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ภูมิทัศน์วัฒนธรรมสัมพันธภาพนวตกรรมประเพณีบิณฑบาตทางน้ำ

Img

Researcher

นาย กฤษณพงศ์ ภู่กลาง, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจการบิน, การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม, นวัตกรรมบริการ

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว อมต จันทรังษี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยาวัฒนธรรม, สังคมบริโภคนิยม

Resume

Img

Researcher

ดร. ทิพวัลย์ สีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาการเกษตรและการเกษตรเปรียบเทียบ , การวิเคราะห์ชุมชนเกษตรและระบบการทำฟาร์ม , ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสถาปัตยกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) และสิ่งแวดล้อม , Aesthetics in Architecture, Cultural sustainability in architecture

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหม่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายจตุพล อังศุเวช, อาจารย์, Imgนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์, Imgนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, Imgนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, อาจารย์, Imgดร.เกรียงไกร เกิดศิริ, Imgรศ.ดร.วีระ อินพันทัง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (9) ประชุมวิชาการ (5)