Search Result of "วรินทร์พร ศรีอภิพันธ์"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ปริญทิพย์ วงศ์ไทย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Aquatic Medicine, Monoclonal Antibody Production

Resume

Img

Researcher

นาย ณัฏฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Diseases of Aquatic, Aquatic medicine

Resume