Search Result of "วรางคณา เรือนทิพย์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยไม้ไทย

ผู้เขียน:Imgวรางคณา เรือนทิพย์

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection