Search Result of "วนาลี วิริยะพันธุ์"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน Land Use Planning, วนศาสตร์ชุมชน, การจัดการป่าไม้, นิเวศวิทยามนุษย์, ชาวเขา

Resume

Img

Researcher

ดร. กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นโยบายและองค์กรการบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติ , การวางแผนและประเมินโครงการ

Resume