Search Result of "วน"

About 7026 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9: วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม.

หัวเรื่อง:มวลชีวภาพและสารอาหารในสวนป่าเพื่อผลิตไม้ล้อม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:สัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9: วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม.

หัวเรื่อง:การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9 วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเติบโตและมวลชีวภาพของกล้าไม้ป่าชายหาด 15 ชนิด บริเวณป่าธรรมชาติและพื้นที่เปิดโล่ง ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9 วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:อัตราการเติบโต และการรอดตายของไม้พื้นเมือง 3 ชนิดที่ปลูกเสริมในสวนป่าผสม อายุ 24 ปี ณ สถานีวิจัยวนเกษตรตราด

Img

ที่มา:คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สวนรวบรวมพรรณไผ่คณะวนศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:พิพิธภัณฑ์พืช ตึกวินิจวนันดร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:การตลาดของแผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ในประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์รูปแบบนันทนาการและประสบการณ์นันทนาการของผู้มาเยือนแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่อนุรักษ์ของสื่อประเภทหนังสือพิมพ์

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:การศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:ความผันแปรในความยาวเส้นใยของลำไม้ไผ่หยกอายุ 3 ปี

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:การผลิตเยื่อคราฟท์จากไม้กัญชง

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:Growth Characteristics of Eucalyptus camaldulensis Dehnh.Clones

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:การควบคุมเชื้อราย้อมสีในไม้ยางพาราด้วยเชื้อ Trichoderma sp.

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมปทวน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ศิษย์เก่าวนศาสตร์ในเครือ SCG

หัวเรื่อง:การปรับปรุงโครงสร้างอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยูคาลิปตัสเพื่อลดความผิดปกติของยอดและค่าใช้จ่าย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์

12345678910...