Search Result of "วงศ์สุดา ยาละ"

About 5 results
Img

Researcher

นางสาว วงศ์สุดา ยาละ

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน / อายุรกรรมโรคตา

Resume

Img

Researcher

นาย วันชาติ ยิบประดิษฐ์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศัลยกรรม

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

Pulmonary Lobectomy in Dog

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Treatment of Idiopathic Canine Chylothorax with Thoracic Duct Ligation,Pericardiectomy, and Omentalization

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

นาย ณรงค์ชัย พูลทรัพย์เจริญ

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูก

Resume