Search Result of "ลุ่มน้ำเจ้าพระยา"

About 97 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สำรวจอัตราการไหลของน้ำในแม่น้ำสายสำคัญ พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บารเมศ วรรธนะภูติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองการเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อนในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
12345