Search Result of "ลุ่มน้ำก่ำ"

About 45 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ปัจจัยเสี่ยงด้วยโรคติดต่อของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำ (2016)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

สถานภาพและศักยภาพในการผลิตโคเนื้อของลุ่มน้ำก่ำ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (13)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลุ่มน้ำก่ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ

แหล่งทุน:กองบริหารวิจัยและบริการวิจัย สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความชุกของพยาธิใบไม้ตับในลุ่มน้ำก่ำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรีวิภา ช่วงไชยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธนากร พรมโนภาส

แหล่งทุน:เงินรายได้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
123