Search Result of "ลักษณะอาการ"

About 30 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยการนำเสนอภาคโปสเตอร์ สาขาการป้องและกำจัดศัตรูพืช (2017)

ผลงาน:ลักษณะอาการของโรคและการเข้าทำลายของเชื้อราเคอร์วูลาเรียสาเหตุโรคใบจุดของกล้วยหอมทอง ในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

นักวิจัย: Imgดร.วีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวนภลภัส บุษบงก์ Imgดร.ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยนเรศวร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตกรดแกมมาลิโนลินิกและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ Mucor rouxii ATCC 24905 ในการหมักแบบต่อเนื่อง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการย่อยสลายของเปลือกผลไม้ด้วยเทคโนโลยีการฝังกลบในถังพลาสติกโดยการบดสับร่วมกับการกลบด้วยดินแดงผสมกาบมะพร้าวสับหรือแกลบสด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การตรวจหาเชื้อ Staphylococcus aureus ที่สร้างเอนเทอโรทอกซินและดื้อต่อยา methicillin และ vancomycin จากอาหารพร้อมบริโภค ภายในวิทยาเขตบางเขนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และตลาดสี่แยกเกษตร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเชื้อผ่านทางเมล็ดของเชื้อรา Alternaria zinniae สาเหตุโรคใบจุดบนบานชื่น

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การรวบรวมข้อมูลโรคพืชและเชื้อราสาเหตุด้วยระบบดิจิตอล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Coniella fragariae ใน Eucalyptus

Img

ที่มา:พืชสวน (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โรคแอนแทรคโนส ปัญหาของผลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

[Source][Cache]

Img

ที่มา:ภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พยาธิภายนอกของสุนัขในประเทศไทยและหลักการควบคุมและกำจัดพยาธิภายนอกของสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การศึกษาเชื้อ และการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Campylobacter ในฟาร์มและโรงฆ่าสัตว์ในภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:กลุ่มอาการอุบัติใหม่: โรคข้อที่เกิดจากการสะสมโปรตีนแอมีลอยด์แบบข้างเดียวในไก่ที่มาจากฟาร์มสัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อการค้าในประเทศไทย

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง อรวรางค์ นฤนาท

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การเข้าทำลายใบองุ่นของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนส

Img
Img

Researcher

นาง สุมาลี บุญมา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

12