Search Result of "ลักษณะประจำพันธ์มะม่วง"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 8 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงในสถานีวิจัยปากช่อง

Img

Researcher

นาย องอาจ หาญชาญเลิศ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ถ่ายภาพ

Resume

Img

Researcher

นางสาว ขวัญหทัย ทนงจิตร

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

Resume