Search Result of "ละอองเรณู"

About 64 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความมีชีวิตของละอองเรณูในดอกเม่าหลวงตัวผู้

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การศึกษาความมีชีวิตละอองเรณูของปทุมมาลูกผสม ( F1 hybrid) เมื่อมีการใช้สารโคลชิซีน

Img
Img

ที่มา:บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

หัวเรื่อง:ผลกระทบของละอองเรณูปาล์มน้ำมันต่อการเจริญเติบโตของผึ้งพันธุ์อิตาลี(Apis mellifera ligustica L.)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้โปรดักส์ จำกัด

หัวเรื่อง:ผลกระทบของละอองเรณูปาล์มน้ำมันต่อการเจริญเติบโตของผึ้งพันธุ์ยุโรป (Apis mellifera L.)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1234