Search Result of "รูปแบบทางพื้นที่และเวลา"

About 2 results
Img

งานวิจัย

รูปแบบทางพื้นที่และเวลาของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgลัทธพรรณ เฮงตระกูล

แหล่งทุน:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา (ทุน ทวพ.) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบาดวิทยา

Resume