Search Result of "รูปแบบการเดินทาง"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางสำหรับอพยพในภาวะภัยพิบัติน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนวันต์ ผิวเผือด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมในกรุงรัตนโกสินทร์

ผู้เขียน:Imgปิยะลักษณ์ ศิรประภาธรรม

ประธานกรรมการ:ImgSupaporn Kaewko Leopairojna

กรรมการร่วม:ImgPrasong Eiam-Anant

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดจากการท่องเที่ยวในกรุงรัตนโกสินทร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรณีศึกษา มักกะสัน-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ผู้เขียน:Imgสุชาดา บุญรักษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สมาคมวิจัยวิทยาการขนส่งแห่งเอเชีย

หัวเรื่อง:การวิจัยเพื่อประเมินวิธี MRV: กรณีศึกษาการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางโดยการก่อสร้างระบบรถไฟขนส่งมวลชน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มีต่อรูปแบบการเดินทางในกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศราวุธ เปรมใจ, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดจากการท่องเที่ยวในกรุงรัตนโกสินทร์

Img
12