Search Result of "รุ่งเรือง ยอดชีวัน"

About 31 results
Img

Researcher

ดร. รุ่งเรือง ยอดชีวัน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:molecular pathology, Infectious disease, Immunology , antibody engineering

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาหาตัวรับของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงใน ferret (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การตรวจวินิจฉันมะเร็งในมดลูกของเจฟฟรอยมาร์โมเส็ท (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การเกิดวัณโรคในลิงจากภาคตะวันตกของประเทศไทย (2017)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

Researcher

นางสาว สิทธิณี กุลประเสริฐศรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคสัตว์ปีก

Resume

Img

Researcher

นาย เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว สกุณา พัฒนกุลอนันต์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. กัญญารัตน์ ถึงอินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Genetic Engineering, Virology, Molecular Immunology, Genetic Engineering, Molecular Microbiology, Molecular Immunology

Resume

Img

Researcher

ดร. จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Moleular Microbiology, Food Safety

Resume

Img

Researcher

นาง นวลอนงค์ สินวัต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สัตว์ปีก

Resume

Img

Researcher

ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Avian Pathology, Immunology, Diagnostic Pathology

Resume

Img

Researcher

นาง สิริลักษณ์ จาละ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
12